^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Lokalizacja

ul. Gen. W. Andersa 4/1

12-100 Szczytno

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 800 - 1600

(w okresie VI - VIII 700 - 1500)

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest : BIURO RACHUNKOWE RENATA DĄBROWSKA ,
12-100 Szczytno, ul.Andersa 4/1, NIP:745-140-67-71, Regon:280018129

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem  89 623 21 78 Biuro Rachunkowe Renata Dąbrowska, 12-100 Szczytno, ul.Andersa 4/1

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania, podstawa prawna, prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:
-Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją wykonywania zadań*, usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługa płacowo-kadrowa.

* wyliczanie zobowiązań podatkowych;
* wyliczanie wynagrodzenia i zobowiązań wobec urzędu skarbowego, zus,
* sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- Rozpatrywanie skarg i reklamacji
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
CEL: Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
- Archiwizowanie dokumentacji, tj. dokumentów księgowych, dokumentów kadrowych-
w zależności jak jest zawarta umowa współpracy
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- Prowadzenie statystyk
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
CEL: Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności

Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską tj. Wysyłka listów,
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń tj. dokonywanie płatności w bankach i punktach kasowych np. w imieniu Klienta,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem   wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej działalności i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego: przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.


Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

Copyright © 2022. Biuro Rachunkowe Renata Dąbrowska Rights Reserved.